Všeobecné obchodní podmínky společnosti

in-education s.r.o.,

Cejl 107, Brno,

Czech republic

IČO: 05811309

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1   in-education s.r.o, , se sídlem Cejl 107, Brno, Brno, IČO 05811309 (dále poskytovatel), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky licencovaných služeb („Všeobecné obchodní podmínky”).

1.2  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Uživatel svou registrací potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto Všeobecné obchodní podmínky je uživatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.3   Kontaktní údaje jsou dostupné na internetové adrese http://in-education.org.

2. Definice specifických pojmů

2.1   Specifické pojmy použité v textu Všeobecných obchodních podmínek mají následující význam:

  1. Student: Uživatel, který je zároveň zaměstnancem klienta Poskytovatele nebo jinak spolupracující s klientem Poskytovatele, kterému jsou zpřístupněny Služby internetového portálu na základě smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a klientem;

3. Popis služby

3.1   Služba je poskytována poskytovatelem prostřednictvím příslušného Elektronického systému poskytovatele, kde poskytovatel i uživatel zveřejňuje jednotlivé online studijní programy, kurzy, lekce, testy, jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

3.2   Poskytovatel zpřístupní Uživateli Službu zpřístupněním obsahu internetového portálu. Stahování a nelegální šíření obsahu Služby je zakázáno.

4. Registrace uživatele

4.1   Uživatelé jsou povinni se před používáním systému zaregistrovat vyplněním nezbytných údajů pro vytvoření uživatelského účtu prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách in-education.org. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace a je ověřeno metodou double opt in.

4.2   Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání systému poskytovatele, vytvoření vlastní skupiny o Studenty a bude mít možnost tvořit studijní obsah pro svou skupinu.

4.3   Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci.

5. Platební podmínky

5.1   Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně pro případy, kdy studijní skupinu tvoří uživatel + max. 2 studenti. Pro studijní skupiny o více než 3 uživatelích je za každého uživatele skupiny potřeba nákupu licence dle ceny uvedené na internetových stránkách in-education.org nebo ceny, která vyplyne z obchodního jednání mimo tento systém

5.2   Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným poskytovatelem, a to:

  1. platební kartou online;
  2. online platbou; nebo
  3. převodem na bankovní účet.

6. Reklamace

6.1   Poskytovatel přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@in-education.org.

7. Odstoupení

7.1   Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zpřístupnil Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany poskytovatele dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet poskytovatele či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

8. Studenti

8.1   Tento článek 8 se vztahuje pouze na Studenty.

8.2   Studenti, kterým je prostřednictvím Uživatele nabídnuta možnost používat Službu poskytovatele, jsou povinni před používáním Služby dokončit registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané poskytovatelem. Student po obdržení e-mailové pozvánky vyplní heslo ke svému Účtu, tímto krokem je registrace studenta dokončena.

8.3   Poskytovatel zpřístupní studentům Službu pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb uživatele - tedy potřeb příslušného klienta poskytovatele a v rozsahu sjednaném mezi poskytovatelem a uživatelem.

8.4   V případě studentů je platba za Služby hrazena poskytovateli uživatelem. Pro účely využívání služby studentem se tak neuplatní články 5 až 7 těchto Produktových podmínek.

9. Ochrana duševního vlastnictví

9.1   Veškerý obsah tohoto portálu poskytovatele je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je poskytovatel, popřípadě příslušní dodavatelé nebo sám uživatel, pakliže do systém vložil vlastní obsah.

9.2   Uživatelé a studenti nesmí používat Službu poskytovatele nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel či Student používali Službu nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování.

10. Závěrečné ustanovení

10.1   Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3. 2019. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek, se tyto Všeobecné obchoddní podmínky uplatní uplynutím desetié (10) dnů ode dne oznámení změny.